Haku

Tietosuojaseloste Lapin kirjasto

Lapin kirjaston tietosuojaseloste 17.2.2023 tulostettavassa PDF-muodossa.

Lapin kirjasto-yhteisjärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle, artikla 12

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,(2016/679,artiklat 13 ja 14

Julkaisupäivämäärä 17.2.2023

Rekisterinpitäjä

Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta

Rekisterin vastuuhenkilö

Nina Sipola, kirjastonjohtaja nina.sipola(at)rovaniemi.fi Puh. 016-3221 (vaihde)

Rekisterin yhteyshenkilö

Leena Kinnunen, erikoiskirjastonhoitaja leena.kinnunen(at)rovaniemi.fi Puh. 016-3221 (vaihde)

Organisaation nimittämä tietosuojavastaava

Kuntien ja kaupunkien tietosuojavastaavat on lueteltu liitteessä 2.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Kirjastopalveluiden tuottaminen.
Henkilötietojen käsittelyn perusteet:
Lakisääteinen tehtävä: Kirjastotoiminta, laki yleisistä kirjastoista 1492/2016
Sopimus : esimerkiksi kyselyt tai erikseen asiakkaan pyynnöstä sähköpostin välityksellä lähetettävä kirjaston uutiskirje.

Rekisterin tietosisältö, kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteri sisältää tiedot Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion kirjastojen asiakkaista.

Kirjastonhallinnan tiedot:

 • kirjastokortin numero
 • pääasiallinen asiointikirjasto
 • asiakastyyppi (esim. henkilö- tai lapsiasiakas)

 • Asiakkaan tiedot:
 • nimi, syntymäaika, sukupuoli, asiakasryhmä (lapsi, aikuinen jne.), äidinkieli, kotikunta, alaikäisen huoltajan nimi (alle 15 vuotta), huollettavat, varaustunniste
 • yhteystiedot
 • rekisteröintipäivä ja asiakastiedon vanhentumispäivä
 • verkkokirjaston käyttäjätunnus
 • PIN-koodi
 • käyttäjätilin huomautukset (tarkista osoite, kortti kadonnut), lainauskielto, lähetetty lasku, ei omatoimikirjaston käyttöä ja lähetetty lasku
 • asiakkaan rajoitukset (vapaasanakenttä)
 • muut määritteet ja tunnukset: omatoimikirjaston käyttö (kielletty), sotu-avain
 • asiakkaan viestiasetukset: palautuskuitin, saapumisilmoituksen, eräpäiväilmoituksen, ennakkoilmoituksen ja lainauskuitin lähetystapa ja ennakkoilmoitusaikataulu
 • asiakkaan maksut
 • muutosloki, johon kertyy asiakkaan tietoihin tehdyt muutokset
 • tilastot, johon kertyy asiakkaan lainaustilasto lukuina
 • asiakkaan tekemät hankintaehdotukset
 • asiakkaalle lähetetyt ilmoitukset
 • asiakkaan voimassa olevat lainat ja varaukset
 • lainahistoriatiedot
 • perheen lainat
 • tilastotietoina: asiakaslaji, rekisteröintipäivä, lainojen määrä ja varausten määrä
 • Omatoimikirjaston käyttöä varten järjestelmästä välitettävät tiedot: kirjastokortin numeron ja PIN-koodin tarkistus, omatoimikäyttö sallittu tai estetty.
 • Kotipalveluasiakkuuden sopineiden asiakkaiden tiedoista säilytetään lainamieltymykset.
 • Henkilötietojen tietolähteet

  Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
  Väestörekisterikeskus

  Henkilötietojen luovutukset - henkilötietojen vastaanottajat

  Henkilötietoja käsittelevät kirjaston tarjoamien ja asiakkaan käyttöön ottamien palveluiden toimittajat:

 • kirjastojärjestelmän ohjelmistotoimittaja
 • kirjastojärjestelmän käyttöpalvelun toimittaja
 • lainaus- ja palautusautomaattien toimittajat
 • omatoimikirjastojen toimittajat
 • verkkopalveluiden toimittajat
 • mobiilipalveluiden toimittajat
 • verkkomaksupalvelun toimittaja
 • e-aineistojen toimittajat
 • asiakaskäyttöön tarkoitettujen laitteiden toimittajat
 • perintätoimistoille palauttamattoman aineiston perintää varten. Anonymisoitua käyttödataa luovutetaan:
 • tilastointiin ja tutkimukseen Edellä mainituista palveluista on solmittu sopimukset toimittajien kanssa.

  Tietojen siirto EU tai ETA ulkopuolelle/ kolmansiin maihin

  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Tietojen säilytysajat

  Asiakas voi halutessaan irtisanoa asiakkuutensa milloin tahansa, minkä jälkeen hänen tietonsa poistetaan kirjastojärjestelmästä.
  Kotipalveluasiakkaan tietojen säilytysaika päättyy asiakkaan kuolemaan tai asiakasuhteen päättymiseen + 2 vuotta.
  Rekisteristä poistetaan asiakastiedot, joita asiakas ei ole käyttänyt kymmeneen (10) vuoteen ja joihin ei liity selvittämättömiä asioita (esim. maksamattomia maksuja). Poistot tehdään kerran vuodessa.

  Tietojen suojauksen periaatteet

  Asiakasta koskevia tietoja käsittelevillä työntekijöillä on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin.
  Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisaation sisäisin toimenpitein.
  Manuaaliset tiedot säilytetään tiedot vastaanottaneessa kirjastossa lukituissa tiloissa.
  Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.
  Asiakastietojen katselu ja tietoihin tehdyt muutokset ovat jäljitettävissä.
  Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

  Rekisteröidyn oikeudet

  Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Ohje ja lomakkeet eri pyyntöjen tekemiseen löytyvät Rovaniemen kaupungin sivulta

  Rekisteröidyn tarkastusoikeus (artikla 15

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista (artikla 16)

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia , että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Muutosehdotukset tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

  Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä tai oikeuksien toteuttamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle kirjallinen vastaus kieltäytymisen perusteesta. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki.
  Tarkempi ohjeistus valituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta.

  Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta (artikla 34)

  Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta viivytystä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet (17-22 artikla)

  Suostumukseen perustuvan käsittelyn peruuttaminen

  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  Oikeus tulla unohdetuksi

  Henkilöllä voi tietyissä poikkeustapauksissa olla oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekisterissä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että
 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole silloin kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.

  Oikeus käsittelyyn rajoittamiseen

  Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Oikeutta ei sovelleta Rovaniemen kaupungin henkilörekistereihin liittyen, koska henkilötietoja on kerätty yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

  Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.


  Lapin kirjasto-ryhmän kirjastot

  Ryhmän yhteinen sähköpostiosoite: palaute(at)lapinkirjasto.fi

  Kirjastot yhteystietoineen

  Enontekiön kunnankirjasto
 • Heli Kolehmainen, Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori
 • Puistomäentie 2, 99400 Enontekiö
 • heli.kolehmainen(at)enontekio.fi
 • puh. 040 538 0712
 • http://enontekio.fi/liikunta-ja-vapaa-aika/kirjasto/

 • Inarin kunnankirjasto
 • Mikko Kallionsivu, kirjastotoimenjohtaja
 • Piiskuntie 4, 99800 Ivalo
 • mikko.kallionsivu(at)inari.fi
 • puh. 040 158 3262
 • http://www.inari.fi/kirjasto/

 • Kemin kaupunginkirjasto
 • Marke Rautiala, Vapaa-aikapäällikkö
 • marke.rautiala(at)kemi.fi
 • puh. 040 775 9356
 • https://www.kemi.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/kirjasto/

 • Keminmaan kunnankirjasto
 • Katri Kela, kirjastotoimenjohtaja
 • Väylätie 6, 94400 Keminmaa
 • katri.kela(at)keminmaa.fi
 • puh.040-8493678
 • www.keminmaa.fi/kirjasto

 • Kemijärven kaupunginkirjasto
 • Marja-Leena Vaarala, johtava kirjastonhoitaja
 • Hietaniemenkatu 5, 98100 Kemijärvi
 • marja-leena.vaarala(at)kemijarvi.fi
 • puh. 0400 157 716
 • https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/kulttuuri_ja_vapaa-ajanpalvelut/kirjasto/

 • Kittilän kunnankirjasto
 • Noora Mustajoki, kirjastotoimenjohtaja
 • Kirjatie 1, 99100 Kittilä
 • noora.mustajoki(at)kittila.fi
 • puh. 040 506 0042
 • http://www.kittila.fi/kirjasto

 • Kolarin kunnankirjasto
 • Kyösti Satokangas, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
 • Isopalontie 2, 95900 Kolari
 • kyosti.satokangas(at)kolari.fi
 • puh. 040 489 5015
 • http://www.kolari.fi/fi/koulutus-opiskelu-ja-varhaiskasvatus/kirjasto-ja-kulttuuri.html

 • Muonion kunnankirjasto
 • Paula Löppönen, kirjastonjohtaja-kulttuurisihteeri
 • Pirkantie 3, Pl 52, 99301 Muonio
 • paula.lopponen(at)muonio.fi
 • puh. 040 489 5110
 • http://www.muonio.fi/fi/opiskelu-ja-vapaa-aika/kirjasto.html

 • Posion kunnankirjasto
 • Virpi Veskoniemi, kirjasto-kulttuuripäällikkö
 • Suopolku 1, 97900 Posio
 • virpi.veskoniemi(at)posio.fi
 • puh. 040 801 2427
 • http://www.posio.fi/vapaa-aika/kirjasto

 • Ranuan kunnankirjasto
 • Vesa Sarajärvi, kirjastotoimenjohtaja
 • Aapiskuja 6 C, 97700 Ranua
 • vesa.sarajarvi(at)ranua.fi
 • puh. 040 867 0220
 • https://www.ranua.fi/Kirjasto-Liikunta-Nuoret/Kirjastopalvelut

 • Rovaniemen kaupunginkirjasto
 • Nina Sipola, kirjastonjohtaja
 • Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi
 • nina.sipola(at)rovaniemi.fi
 • puh. 016 322 5460
 • http://https://rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Kirjastot

 • Sallan kunnankirjasto
 • Tiina Kallio, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja
 • Postipolku 5, 98900 Salla
 • tiina.kallio(at)salla.fi
 • puh. 040-1929413
 • http://www.salla.fi/kirjastopalvelut

 • Simon kunnankirjasto
 • Jonne Kauppi, kirjastotoimenjohtaja
 • Jenssintie 2, 95200 Simo
 • jonne.kauppi(at)simo.fi
 • puh. 040 628 2281
 • http://simo.fi/

 • Sompion seutukirjasto (Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski)
 • Tiina Heinänen, kirjastonjohtaja
 • Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä
 • Sodankyläntie 13, 98500 Pelkosenniemi
 • Sauherrantie 23 C, 98800 Savukoski
 • tiina.heinanen(at)sodankyla.fi
 • puh. 040 722 3827
 • http://www.sompionkirjasto.fi/

 • Tervolan kunnankirjasto
 • Kati Pyhtilä, kirjastotoimenjohtaja
 • Paasilinnan puistotie 1, 95300 Tervola
 • kati.pyhtila(at)tervola.fi
 • puh. 040 486 6994
 • http://www.tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/kirjasto

 • Tornion kaupunginkirjasto
 • Tarja Hooli, vt. kirjastotoimenjohtaja
 • tarja.hooli(at)tornio.fi
 • puh. 050 597 1939
 • http://www.tornio.fi/kirjasto

 • Tornionlaakson seutukirjasto (Ylitornio ja Pello)
 • Hanna Laitinen, kirjastotoimenjohtaja
 • Alkkulanraitti 31, 95601 Ylitornio
 • Museotie 37, 95700 Pello
 • hanna.laitinen(at)ylitornio.fi
 • puh.040 5280197
 • https://ylitornio.fi/palvelut/tornionlaakson-kirjasto

 • Pedar Jalvi kirjasto - Utsjoen kunnankirjasto
 • Tuija Guttorm, kirjastotoimenjohtaja
 • Utsjoentie 48 A, 99980 Utsjoki
 • tuija.guttorm(at)utsjoki.fi
 • puh. 040 1810 260
 • http://www.utsjoki.fi/kirjasto

 • MUSEOKIRJASTOT
 • Hanna Kyläniemi, museonjohtaja
 • Lapin maakuntamuseon kirjasto
 • Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi

 • Riitta Kuusikko, taidemuseon johtaja
 • Rovaniemen taidemuseon kirjasto
 • Lapinkävijäntie 4, 96100 Rovaniemi


 • Kuntien ja kaupunkien tietosuojavastaavat

  Enontekiön kunta
 • Hannele Kumpulainen
 • Hallintosuunnittelija
 • puh. 040 703 9024
 • hannele.kumpulainen(at)enontekio.fi

 • Inarin kunta
 • Anssi Akujärvi
 • ATK-päällikkö
 • p. 040 733 4147
 • anssi.akujarvi(at)inari.fi

 • Kemin kaupunki
 • Maria Vaittinen
 • maria.vaittinen(at)kemi.fi


 • Kemijärven kaupunki
 • Mika Halme
 • tietohallintoasiantuntija
 • puh. 040 835 7200
 • mika.halme(at)kemijarvi.fi.

 • Kittilä kunta
 • Katja Kaunismaa
 • puh. 0400 356 431
 • katja.kaunismaa(at)kittila.fi

 • Muonion kunta
 • Katri Rantakokko
 • katri.rantakokko(at)muoni.fi

 • Posion kunta
 • Jarmo Pyhtinen
 • IT-päällikkö
 • jarmo.pyhtinen(at)posio.fi
 • 040 8012 211

 • Ranuan kunta
 • Jaakko Lohi
 • Keskustie 34, 97700 Ranua
 • jaakko.lohi(at)ranua.fi
 • Puhelin: 040 679 1411

 • Rovaniemen kaupunki
 • Rovaniemen kaupungin tietosuojavastaava
 • PL 8216, 96101 Rovaniemi
 • puh.016 3221 (vaihde)
 • tietosuojavastaava(at)rovaniemi.fi

 • Sallan kunta
 • Pasi Selkälä
 • pasi.selkala(at)salla.fi
 • puh. 040 507 7234

 • Simon kunta
 • Mirja Klasila
 • Hallintojohtaja
 • puh. 040 673 5216
 • Mirja Klasila

 • Sodankylän kunta
 • Tuija Salminen
 • Talouspäällikkö
 • puh. 0400 300 744

 • Tervolan kunta
 • Maiju Rahko
 • hallintosihteeri
 • maiju.rahko@tervola.fi
 • puh. 040 151 9806

 • Tornion kaupunki
 • Jaana Kunnari
 • Arkistosihteeri/tietosuojavastaava
 • puh. 040 523 1179
 • jaana.kunnari(at)tornio.fi

 • Ylitornion kunta
 • Maarit Lahtela
 • Palvelujohtaja
 • puh. 040 5727361